ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน (เชนเก้น) ล่าสุด 2017

พอดีแฟนไปขอวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปมา โดยจะเข้าที่ประเทศเยอรมันเป็นที่แรกและอยู่นานที่สุดด้วยก็เลยต้องขอวีซ่าเชนเก้นที่สถานฑูตเยอรมนีครับ

วิธีการดูว่าเราจะต้องไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานฑูตประเทศไหนเป็นหลักให้ดูจากเงื่อนไขนี้ครับ

 • ประเทศในกลุ่มเชนเกนที่พำนักอยู่นานที่สุด หรือ
 • ถ้าไปหลายประเทศเท่า ๆ กัน ให้ยื่นขอที่สถานฑูตของประเทศแรกที่เดินทางเข้าไปถึง

 ประเทศเยอรมันนับว่าขึ้นชื่อในอดีตและปัจจุบันว่าได้วีซ่ายากลำบากและคนสัมภาษณ์โหด ผมจำได้ว่าติดอันดับต้น ๆ เลยรองจาก อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น (ตอนนี้ยกเว้นวีซ่าแล้ว) แล้วก็ เยอรมัน เนี่ยละ

แต่เอาเข้าจริง ๆ หลาย ๆ ที่ที่ขอยาก ๆ เป็นเพราะเราเตรียมตัวไปไม่ดีครับ เอกสารไม่ครบบ้าง แผนการเดินทางไม่พร้อมบ้าง ตอบคำถามไม่ได้ เงินไม่พอบ้าง ฯลฯ

หลัก ๆ ที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เขาเชื่อว่า เราจะไม่หนีเข้าประเทศเขา และมีเงินเที่ยวพอ แล้วก็เตรียมเอกสารให้ตรงกับที่เขาต้องการ แค่นี้ก็ผ่านแน่นอนครับ

วิธีการนัดหมายทางออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าสัมภาษณ์ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน (เชนเก้น)

 1. ต้องทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนสำหรับคนที่จะขอที่กรุงเทพ ฯ ส่วนที่เชียงใหม่ หรือภูเก็ตไม่ต้องนัดก็ได้ ถ้าเป็นช่วงเดือนท่องเที่ยว เช่น มีนา เมษา พฤษภา หรือ กันยา ตุลา ให้นัดล่วงหน้านาน ๆ เลย เพราะเปิดให้นัดได้ 2 เดือนล่วงหน้า (แนะนำให้นัดก่อนเดินทางจริงประมาณ 1 เดือน) ช้าสุดคือ 14 วัน ไม่งั้นโอกาสไม่ทันสูง ยิ่งล่วงหน้ายิ่งดีแต่ไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดือนทางเข้าไปจองเวลานัดหมายได้ที่ https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bangk&request_locale=en
เลือกวันที่เราต้องการนัดหมาย (แบบนี้คือว่างทุกวัน)
เข้าไปดูเวลาที่เราต้องการ เริ่มตั้งแต่ 07:30 – 12:00 slot ละครึ่งชั่วโมง ระบบจะบอกจำนวนคิวที่เหลือในช่วงเวลานั้น กด Book this appointment เพื่อจองเวลา
กรอกรายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร ข้อมูล Passport แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว จะได้ใบนัดหมายมา

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน (เชนเก้น)

 1. หนังสือเดินทาง Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
  1. มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  2. เป็นเล่มที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
  3. ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน
   บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ . รายละเอียดของรูปถ่าย 

  45mm x 35mm เห็นหน้าเต็ม หน้าตรง ขนาดศรีษะใหญ่เกือบเต็มรูป
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน (กรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมา กด Save แล้วกดที่เมนู Print Application ด้านบน)
 4. แบบฟอร์มลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนักมาตรา 54 ข้อ 6 และมาตรา 55
  ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก (พิมพ์ออกมาเซ็นชื่อ)
 5. หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
  1. ตั๋วเครื่องบิน ใช้ใบจองได้ หรือให้เอเจนซี่จองแบบนำไปใช้ขอวีซ่า อาจจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
  2. ที่พัก โรงแรม ต้องจองทุกวันตลอดการเดินทาง (แนะนำให้จองแบบที่ยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังโดยไม่เสียเงินถ้ายังไม่แน่ใจในแผนการเดินทาง)
 6. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.- เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
  1. มีประกันการเดินทางแบบออนไลน์หลายที่ ที่ถ้าขอวีซ่าไม่ผ่านจะคืนเงินให้
  2. ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่าน หรือท่านจะทำประกัน ดังกล่าวกับบริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน
   บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต

 7. สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันและหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงานและเงินเดือน)
 8. หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย)
  1. ถ้าใช้ถ่ายเอกสาร ให้นำสมุดบัญชีตัวจริงที่อัพเดตแล้วไปด้วย
  2. อย่างน้อยควรมีเงินครอบคลุมหรือมากกว่าการเดินทางทั้งทริป รวมค่าเดินทางด้วย จะดีที่สุด (ส่วนใหญ่จะคำนวณที่ค่าใช้จ่ายวันละ 2,500 – 3,000 บาท)
 9. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น: ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุ ตำแหน่ง จำนวนปี การทำงานและเงินเดือน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการ เคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน
  1. อาจจะเป็น สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เราเป็นเจ้าบ้าน) โฉนดที่ดิน สมุดบัญชี ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่บอกว่าชั้นไม่อยากหนีเข้าประเทศเธอหรอก เพราะมีภาระผูกพันธ์อยู่ที่เมืองไทยนี่
 10. สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้องหากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้ว พร้อม หนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครองหรือบิดา-มารดา ในหนังสือยินยอมนั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัด กรณีบิดา-มารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง
 11. เงินสด 60 ยูโร ให้แปลงเป็นเงินไทยบาท แล้วนำติดตัวไปเป็นค่าสมัคร
 12. เพิ่มเติม ควรมีแผนการเดินทาง เผื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าวัน ๆ ไปไหน ทำอะไรบ้าง จะได้ตอบได้บ้าง ไม่งั้นนิ่งเงียบจะแย่เอา

การเดินทางไปยังสถานฑูตประเทศเยอรมนี

 • รถยนต์หาที่จอดลำบาก แนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
 • ลงรถไต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตูที่ 2 แล้วเดินไปตามถนนสาธร ผ่านตึก Q House ที่มีธนาคาร LH Bank อยู่ไปประมาณ 300 เมตร ตรงกำแพงสีเหลือง ๆ จะเห็นคนต่อแถวอยู่ ใช่เลย

ที่เหลือก็ไปตามเวลานัดหมาย (ไปก่อนสัก 30 นาที) พอถึงเวลาก็จะได้บัตรคิว แล้วจัดการตรวจและเรียงเอกสาร แปะรูปให้เรียบร้อย ภายในห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะครับ ตอนสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบถามตามระเบียบ อาจจะดูแข็ง ๆ ดูดุ ๆ บ้าง ก็อย่าไปสนใจครับ เจ้าหน้าที่เจอคนวันละเป็นร้อย พูดไม่รู้เรื่องก็เยอะ ก็เลยต้องแข็ง ๆ  หน่อย ยังไงตอบให้ได้ถ้าเขาถาม ส่วนใหญ่ก็จะถามหน้าที่การงาน ไปเที่ยวที่ไหน ยังไง ไปกี่วัน ฯลฯ เพื่อที่จะเช็คว่าเรากรอกฟอร์มถูกต้อง ครบถ้วนไหม เสร็จแล้วก็จะให้เลือกว่าจะมารับเองหรือส่งไปรษณีย์

 

แล้วเราก็ลุ้นกันไปว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ประมาณ 1 อาทิตย์ ส่วนใหญ่ถ้าเอกสารครบ ตอบคำถามได้ ก็น่าจะผ่านหมดนะครับ แต่ถ้าไม่ผ่าน เราสามารถยื่นอุธรณ์ได้ภายใน 1 เดือน หรือจะยื่นขอใหม่ก็ทำได้เลยเหมือนกัน

 

วีซ่าเยอรมันไม่ยาก ถ้าเตรียมตัวครบ เอกสารเป๊ะ

สุดท้ายก็ได้มา ขอไปกี่วันให้เท่านั้นเป๊ะ รอบนี้ไม่เผื่อให้เลย

 

Facebooktwitter
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...